Proje Arka Planı

Küresel ölçekte birçok ülke için öncelikli bir konu olan enerji sektörü aynı zamanda kalkınmanın da önde gelen unsurlarından biridir. Yenilenebilir enerji maliyetleri hızla artan teknolojik gelişmeler karşısında azalırken, dünya genelindeki enerji tüketiminin büyük bir çoğunluğu halen fosil yakıtlardan oluşmaktadır. Genel tüketimde nükleer enerjinin payı azalırken yenilenebilir enerji kullanım oranı artmaktadır. Ayrıca Paris İklim Anlaşması’nı takiben ülkeler %100 yenilenebilir enerji hedeflerini belirlemektedirler.

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye dünyadaki en zengin ülkelerden biridir. Türkiye, kaynak zenginliğinin yanı sıra, geçtiğimiz 15 yıldaki ekonomik büyümesine paralel olarak dünyadaki en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Ekonomik büyüme, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, pozitif nüfus eğilimleri ve kentleşme hızı, 2023 yılına kadar %6 oranında artması öngörülen enerji talebinin itici gücü olmuştur. 2006 yılında Türkiye'nin hidroelektrik dışı yenilenebilir enerji tüketimi 0,1 milyon ton petrol eşdeğeri iken bu oran 2016 yılında %51 (CAGR) ile 3,9 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşmıştır. Ülkedeki artan enerji talebini karşılamak için mevcut 92,8 GW elektrik kapasitesinin, özel sektör tarafından yapılacak yatırımlar ile 2023 yılına kadar 120 GW kapasitesine ulaşması beklenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, 2023 yılına kadar ülkenin mevcut yenilenebilir kaynakların payını %30’a çıkarmayı öncelikli bir hedef haline getirmiş ve Yenilenebilir Enerji Kaynağı Alanı (YEKA) modelini hayata geçirmiştir. YEKA vasıtasıyla yenilenebilir enerji ile ilgili 2023 hedeflerine ulaşmak amacıyla yenilenebilir enerji santrallerinde Türkiye’de imal edilen bileşenlerin kullanımı vasıtasıyla büyük ölçekli yenilenebilir enerji projelerini uygulanması amaçlamaktadır. Bu hedefler arasında yenilenebilir enerji payını %30 arttırmak, rüzgâr enerjisine dayanan mevcut kapasiteyi 20.000 MW'a çıkarmak, 1000 MW Jeotermal, 5000 MW güneş enerjisi sağlayacak elektrik santralleri kurmak ve akıllı şebekeleri genişletmek bulunmaktadır. Tüm bu faktörler Türkiye'nin gelecekteki yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlü bir şekilde etkileyecektir.

Bir diğer yandan Türkiye'nin yenilenebilir enerji ekipman yatırımı hızla artmaktadır. Önümüzdeki dönemde yıllık yenilenebilir enerji ekipman piyasası büyüklüğünün ortalama olarak 2 milyar Euro olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de 2020-2027 yılları arasında gerçekleşecek ekipman ve sistem yatırımlarının alt sektörlere göre dağılımlarının şu şekilde olması beklenmektedir; %73,8 rüzgâr enerjisi %15,6 güneş enerjisi %10,06 diğer yenilenebilir enerji sistemleri ve ekipmanları. Yenilenebilir enerji ekipmanlarının imalatı, Türkiye ekonomisi ve orta gelir tuzağından çıkmaya yönelik kalkınma çabaları açısından oldukça önemlidir ve stratejiktir. Bu nedenle Best For Energy projesi; katma değeri yüksek, çok yönlü ürün yapısına geçişi hızlandıracak altyapıyı oluşturmayı ve Türkiye Cumhuriyeti 2023 hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.