Akıllı Uzmanlaşma

RIS3 veya Akıllı Uzmanlaşma için ulusal/bölgesel araştırma ve yenilik stratejisi, Avrupa Birliği’nin inovasyon politikasıdır. Asıl kavram AB’nin uzman grubu olan “Büyüme için Bilgi (Knowledge for Growth)” tarafından geliştirilmiş ve 2013’te AB tarafından kabul edilmiştir. RIS3, AB bölgeleri için Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından verilen fonların kullanılması için bir ön koşuldur.

Akıllı Uzmanlaşma; bölgenin küresel anlamda rekabet üstünlüğü sağlayabileceği önemli alan, faaliyet ve teknolojik uzmanlık dallarını tanımlama ve bu alanlara yoğunlaşmadır. Diğer bir ifadeyle Ar-Ge ve inovasyon fonları pek çok teknoloji alanına yetersiz bir şekilde dağıtılmamalı ve bölgeler arası karşılaştırmalı üstünlük sağlayarak öncelikli alanlara kanalize edilmelidir. Bu yoğunlaşma, AB bölgeleri içi ve arasındaki kalkınma çabalarının kopyalanma ve dağılmalarını azaltacaktır.

 Akıllı Uzmanlaşma kavramı AB Tüzüğü 1303/2013’te resmi olarak şu şekilde tanımlanmaktadır:

 “Akıllı Uzmanlaşma stratejisi; iş dünyasının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve bölgenin kendi güçlü olduğu alanlarda araştırma ve inovasyon faaliyetlerini geliştirerek rekabet üstünlüğü sağlamak ve bu şekilde yeni oluşan fırsatlar ve pazar gelişmelerini araştırmak için öncelikler belirleyen, ulusal veya bölgesel stratejilerdir. Akıllı Uzmanlaşma stratejisi aynı zamanda bu çabalarda diğer bölgeleri kopyalama veya dağılmadan kaçınmaktadır. Stratejik bölgesel veya ulusal araştırma ve inovasyon politika çerçevesi, Akıllı Uzmanlaşma stratejisini kapsamaktadır.

Akıllı Uzmanlaşma belli bir alandaki basit bir endüstri uzmanlaşması olarak anlaşılmamalıdır. Örneğin enerji üretimi üzerine yoğunlaşma, RIS3 ile uyumlu bir uzmanlaşma değildir. Bunun yerine, akıllı uzmanlaşma umut vaat eden sektörlerle ilgili Ar-Ge ve inovasyon üzerinde uzmanlaşmadır. Amaç, Ar-Ge ve inovasyon kaynakları ve faaliyetleri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ekonominin sektörel yapısını daha iyi hale getirmektir. Mesela yeni temiz enerji kaynakları ve enerji üretim teknolojileri geliştirme üzerine yoğunlaşmak Akıllı Uzmanlaşma hedefleriyle uyumludur.

Her ne kadar Akıllı Uzmanlaşma Ar-Ge ve inovasyon üzerine yoğunlaşsa da bu, RIS3’ün sadece Ar-Ge liderleri için olduğu anlamına gelmez. Aslında bazı bölgelerin geniş kapsamlı hedefler yaratma ve çığır açan Ar-Ge ve inovasyon yapma üzerine yoğunlaşmaları gerekli olsa da diğer bölgelerin bu yeni fikirleri pek çok sektörde kalite ve verimliliği artıran pratik uygulamalara çevirmesi de aynı derecede kritik öneme sahiptir. Çığır açan inovasyonları pratik uygulamalara çevirmek hiç kolay bir iş değildir. Pratik ve hayata geçirilebilir uygulamalar oluşturmak için, büyük bir çaba ve bilgi üreticileri ve kullanıcılar arasında iyi ilişkiler kurulması gerekmektedir.

Kaynak:

http://www.s3platform.eu/guide/